Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

יתרונות הליך הגישור

א. חיסכון בזמן יקר – ההליך מקצר את משך הזמן הכרוך בהגעה לפתרון המחלוקת תוך רציפות הדיונים ותדירותם הגבוהה.
זאת ועוד, הזמן אותו מקדישים הצדדים להליך הוא זמן "נטו", אין המתנה בתור לשמיעת התיק וכו'.
ב. חיסכון כלכלי   – ההליך יעיל ומהיר וחוסך הוצאות מרובות ומאפשר לצדדים להמשיך נהל את אורח חייהם ועסקיהם באורח תקין.
ג. צמצום הקוטביות הרגשית – הליך הגישור מאפשר לצדדים לנהל דיאלוג אמיתי, ללבן אי הבנות ולצמצם תקלות בתקשורת ביניהם. באופן זה משחרר ההליך את הצדדים ממטענים המטרפדים פתרון הבעייה והדיון מתמקד לגופו של עניין.
ד. הקשבה מוחלטת לעמדות הצדדים – הליך הגישור מאפשר לכל צד להביע את עצמו בפני הצד האחר ובפני המגשר ולקבל משוב לדיעותיו מבלי שיחוש מאויים.
ה. אפשרות צירוף מומחים לצוות המגשרים – לא אחת נושא הסכסוך הינן בתחום מקצועי מובהק המצריך ידע והכשרה ספציפיים. במקרה כזה ניתן לצרף לצוות המגשרים, בהסכמת הצדדים, מומחה בעל ניסיון וידע מתאימים.
ו. חשאיות ההליך וסודיות המידע – ההליך מתנהל בדלתיים סגורות ומושתת על עקרונות הסודיות והחיסיון.
כמו כן, במהלך הפגישות האישיות יכול כל אחד מהצדדים לחשוף בפני המגשר מידע הרלבנטי למחלוקת ביודעו שבמידה שלא ירצה בחשיפתו לצד השני, יישמר המידע בסודיות.
ז. מניעת הסלמת המחלוקת ושמירה על מערכת יחסים עתידית מתמשכת – טיפול מהיר בשלביו המוקדמים של המשבר תמנע בדרך כלל את הסלמתו. כמו כן, במקרים רבים קורה כי מחלוקת הנדונה על ידי גורם חיצוני מכריע (בורר, שופט) ומסתיימת בפסק, שמה קץ למערכת היחסים בין הצדדים, בעוד שבמקרים רבים דווקא המשכיות הקשר העתידי הינו האינטרס האמיתי של הצדדים. הליך הגישור מאפשר לזהות אינטרס זה ולשמר את מערכת היחסים ולפעמים אפילו להרחיבה.
ח. פתרונות יצירתיים וגמישים – ההליך מאפשר לצדדים באמצעות הכוונתו המקצועית של המגשר להעלות רעיונות יצירתיים ו"תפורים לפי מידתם של הצדדים" לפתרון המחלוקת שביניהם.
ט. שליטה מוחלטת בתוצאות ההליך – הצדדים הם אלה ששולטים באופן מוחלט בתוצאה אליה יגיעו כפיתרון למחלוקת, ללא כל כפייה או הכרעה חיצונית, כמו גם שליטתם המוחלטת בבחירת המגשר ובאפשרות להפסיק את ההליך בכל רגע נתון לפי שיקול דעתם הבלעדי.
י. בירור המחלוקת באווירה נעימה – ההליך מתבצע בסביבה אינטימית, רגועה ותחת כללי התנהגות ברורים המשרים רוגע וביטחון על הצדדים ובכך מסייעים רבות ליישוב המחלוקת.