Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

"חזקת הגיל הרך"- מהי?

במקרה של סכסוך גירושין בו מעורבים קטינים, על ביהמ"ש להחליט, במסגרת תביעת משמורת, מי יהיה ההורה אשר יגדל את הקטינים. ההורה אשר נבחר למגדל העיקרי של הילדים נקרא "ההורה המשמורן".
החלטה זו בדבר המשמורת תלויה , בין היתר, בגיל הקטינים, ביכולת ההורים לגדל את ילדיהם, ובטובת הילד.
א. מהי הגדרת "חזקת הגיל הרך"?
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, בין השאר, את חזקת הגיל הרך. החזקה קובעת כי בהעדר הסכמה אחרת בין הצדדים, ילדים עד גיל 6 יוותרו עם אימם במקרה של סכסוך גירושין. האם תהיה המשמורנית, אשר בביתה יגדלו הילדים, והאב יהיה זכאי להסדרי ראיה מסוימים.
ב. מדוע נקבעה חזקה זו והאם ניתן לסתור אותה?
חזקה זו מבטאת את התפיסה לפיה טובת הילד הרך הינה לגדול עם אימו. חזקה זו קשורה לעובדה כי עד לא מזמן, הנשים היו אלו שנשארו בבית וגידלו את הילדים, בעוד האבות היו מעורבים באופן מופחת בחיי ילדיהם.
בגילאים אלו, ובגלל קיום החזקה, אין צורך להוכיח כי האב אינו יכול לגדל את ילדיו על מנת ליתן חזקה לאם, שכן החזקה הינה בד"כ אוטומטית.
רק במקרה בו הוכח בבירור כי האם אינה מסוגלת לגדל את ילדיה, ומנגד הוכח כי האב מסוגל לכך, עשוי האב לקבל את החזקה על ילדיו הרכים, ואולם מקרים אלו הינם מועטים ביותר.
ג. מהי הביקורת כנגד החזקה?
כיום קיימת ביקורת כלפי החזקה, שכן אבות נעשים מעורבים יותר ויותר בגידול ילדיהם הרכים.  האבות טוענים כי אין זה הוגן לקבוע באופן כוללני כי עדיף לילדים עד גיל 6 לגדול עם אימם ולא עם אביהם. חזקה זו, לטענתם, מבטאת תפיסה ישנה, אשר אינה מותאמת עוד למציאות כיום. ביקורת זו אף הביאה לכדי הצעת חוק בדבר ביטול החזקה, ואולם ההצעה לא אושרה.
מנגד, הנשים טוענות כי אם תבוטל חזקה זו, מאבק המשמורת יהפך למתיש עוד יותר, שכן בידי הגבר יהיה קלף מיקוח נוסף- זהות מגדל הילדים.
ד.  מי יגדל את הילדים לאחר הגיעם גיל 6?
במקרה בו חלק מהילדים מתחת לגיל 6, וחלק גדולים יותר, יחליט בד"כ ביהמ"ש כי כולם יגדלו אצל אמם, על מנת שלא להפריד ביניהם.
לאחר גיל 6, מאחר והחזקה כבר אינה קיימת, הרי שאם האב חפץ בכך, והדבר עולה בקנה אחד עם טובת הקטין, הוא עשוי לקבל משמורת על הקטין ביתר קלות.