Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

הסכם הגירושין

הסכם גירושין הוא אחד מההסכמים החשובים והמורכבים שאדם עושה בימי חייו לאור חשיבותו האישית, המשפחתית והכלכלית כאחת.
חשיבות הסכם הגירושין נובעת מכך שמדובר בפרידה מבן זוג אשר חי עימו במשך שנים רבות וחילק איתו את סודותיו הכמוסים ביותר והיה שותף להחלטות החשובות ביותר בחייו.
הסכם הגירושין כולל, את ענייני ילדי בני הזוג, אשר קובעים את מקום מגוריהם העתידי ( עם האם או עם האב ), את ההיקף הכספי שישולם עבורם למזונות, את הסדרי הראיה של בן הזוג איתו הילדים לא יגורו, את חינוכם ולימודיהם ועוד.
הסכם הגירושין כולל את חלוקת רכושם של בני הזוג ( בית/ דירה, נכסי מקרקעין, עסקים, רכב, כספים, חשבונות בנק, זכויות עתידיות ועוד. ). חשוב לבדוק כי אכן כל פרטי הרכוש של בני הזוג מופיעים בהסכם או בנספחים שלו כך שלא ייווצר מצב של מריבה מיותרת על פריט ריהוט, או תכשיט או תמונה או כל חפץ אחר.
הסכם הגירושין כולל גם התייחסות לעניינים הפרטיים והאישיים של בין בני הזוג. הסכם גירושין מסיים פרק בחיים ומתחיל תקופה חדשה בחיי שני בני הזוג ולכן חשוב מאד לאפשר את פתיחת הפרק החדש ב"רגל ימין" ללא משקעי העבר.
הליך הגירושין הוא בדרך כלל הליך כואב עם הרבה עוגמת נפש, תהליך משפטי ארוך ומורכב. כל הסכמה מוקדמת בין בני הזוג באמצעות הסכם, תאפשר קיצור ההליכים ותמנע עוגמת נפש והוצאות מיותרות .
בעריכת הסכם הגירושין צריך ליתן הדעת, כי קיימת אפשרות שבן הזוג השני, יגיש תובענה לביטול ההסכם בעילות שונות כגון: עושק, הפרת הסכם, הטעייה, מרמה וכיו"ב. על כן יש לוודא כי בהסכם יבוא לביטוי באופן ברור כי הוא נעשה בהסכמה ומתוך רצון חופשי של שני בני הזוג.
הסכם הגירושין צריך להיכתב בשפה ברורה ומובנת לכל. למילים ולמשפטים המרכיבים את ההסכם צריכה להיות משמעות אחת בלבד כך שלא ניתן יהיה לפרש את ההסכם באופן שונה ממה שהצדדים התכוונו מלכתחילה.
כמו כן, חשוב לוודא כי המילים בהסכם הינן בעלות משמעות ברורה ואינן כתובות בשפה המשפטית אשר יכולה להיות בלתי מובנת ולגרום לכך שאחד מבני הזוג יוכל לטעון כי לא הבין את הכתוב בהסכם ולא לכך הוא התכוון.
רצוי כי בהסכם הגירושין יוכנסו ויירשמו תנאים אשר יהוו אמצעי אכיפה ע"מ שניתן יהיה באמצעותם לוודא ביצוע ההסכם ככתבו וכלשונו. ( למשל מכר דירה, פינוי מדירה, מכירת מכונית, חלוקת כספים, תשלום משכנתא וכו. )
לדוגמה, במקרה של מכר דירה וחלוקת התמורה בין בני הזוג, מומלץ לעשות זאת ע"י מינוי כונס נכסים אשר יהיה אחראי למכירת הדירה וחלוקת התמורה שתתקבל בין בני הזוג.
מומלץ להכין הסכם גירושין עם עו"ד שזו התמחותו ע"מ לוודא שאכן נלקחו בחשבון כל הנקודות והנושאים וההסכם ממצה את דרישות בני הזוג ומאפשר להם לקיים את הליך הגירושין.
מומלץ שכל בן זוג ייוצג ע"י עו"ד נפרד אשר יביא לידי ביטוי בהסכם הגירושין  את האינטרסים של בן הזוג המיוצג על ידו במלואם. למרות זאת, אין מניעה חוקית לכך שעו"ד אחד ייצג את שני הצדדים, ככל שהם יביעו את הסכמתם המלאה לייצוג המשותף.
בכל מקרה אין זה מומלץ להסכים להסכם גירושין אשר צד אחד להסכם היה מיוצג ע"י עו"ד בעוד הצד השני לא היה מיוצג כלל.
אין למהר בעת עריכת הסכם גירושין. יש לשקול וחזור ולשקול את כדאיות המהלך ואת תוצאותיו העתידיות לפני נקיטת הליך כה דרסטי אשר יש לו השפעה בלתי הפיכה על בני הזוג ועל ילדיהם.
עריכת הסכם גירושין הינה מלאכה מורכבת ורגישה אשר עלולה לגרום לנזק רב לצדדים או לאחד מהם, במידה והוא לא ייעשה כהלכה, ובאופן מקצועי.