Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

המסלול המקוצר כחלק מהרפורמה בחוק ההוצל"פ מהו?

החל מיום 01/08/2009 זוכים יוכלו להגיש בקשות לביצוע חיוב במסלול המקוצר. המדובר בביצוע פסק דין כספי או כל חיוב כספי אחר שניתן לבצעו כמו פסק דין של בית משפט בסכום שאינו עולה על הסך של 10,000 ₪ למעט פסק דין למזונות או למימוש משכון.
ההליך נועד להקטין את ההוצאות הכרוכות בניהול הליכי גבייה, ולאפשר לנושים שאינם מיוצגים, לגבות חובות בסכום שאינו עולה על הסך של 10,000 ₪.
ההליך נתון לבחירתו של הזוכה ובמסגרת ההליך ניתן יהיה לנקוט רק בהליכים מסוימים כגון עיקול כספים של החייב וזכויות לקבלת כספים הנמצאים בידי צד שלישי ועיקול כלי רכב של החייב לפי מידע שיתקבל לפי סעיף 7ב, או מידע שימסור הזוכה.
היתרון במסלול המקוצר, הינו מתן גישה נוחה לזוכים וטיפול בתיקים במעורבות מינימאלית מצד הזוכים ותוך חסכון בהוצאות הגבייה.
במסלול המקוצר, הזוכים לא יהיו זכאים לשכר טרחת עורך דין, והחייבים יצאו גם נשכרים מאפשרות לשלם את החוב ללא תוספת סכום משמעותי זה, שעד כה, הוטל על החייבים בכל מקרה שתיק הוצאה לפועל מתנהל על ידי עורך דין שמייצג את הזוכה.
על אף האמור, כאשר מדובר בבקשה לביצוע תובענה על סכום קצוב, וביצוע הגבייה במסלול המקוצר, יהיה זכאי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל לשכר טרחת עורך דין, שייקבע לעניין הגשת הבקשה לתובענה בסכום קצוב.
החיסרון שבמסלול המקוצר, הינו הגבלת סוגי ההליכים שבהם ניתן לנקוט כנגד החייב ונכון להיום אין וודאות לגבי יעילות מסלול זה. בכל מקרה תחולתו של התיקון בעניין המסלול המקוצר מוגבלת ל-24 חודשים בלבד, שבהם תיבחן היעילות של המסלול המקוצר.